اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
تهیه لوله و لوازم و نصب 2000 فقره انشعاب آب و مرمت آسفالت
آگهی در محدوده: شرکتهای آب و فاضلاب روستایی شرکت منتشر کننده: آب وفاضلاب شهری خراسان رضوی بها سند: 3400000000 ريال مهلت دريافت اسناد: 16/4/1389 محل دريافت اسناد: دبیرخانه شرکت آبفای نیشابور تلفن تماس: 0551-6613010 سپرده شرکت در مناقصه: 16700000 ريال شماره حساب جهت سپرده: ضمانتنامه بانکی -------------------------------------------------------------------------------- عنوان روزنامه: خراسان تاريخ انتشار: 30 / 1 / 1389 شماره صفحه روزنامه: 0 سايت منتشر کننده آگهی: iets.mporg.ir -------------------------------------------------------------------------------- متن آگهی: باسمه تعالی « آگهی ارزیابی کیفی » شرکت آب و فاضلاب نیشابور در نظر دارد با رعایت آئین نامه اجرایی بند ً ج ً ماده 12 قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . ردیف مشخصات پروژه مدت اجرا محل اجرا مبلغ برآورد « ریال» مبلغ تضمین شرکت در مناقصه «ریال» 1 اصلاح شبکه های توزیع آب نیشابور به میزان 5 کیلومتر و نوسازی انشعاب بهمراه خرید لوله و لوازم و مرمت آسفالت 8 ماه نیشابور 1516938150 11030000 ریال 2 تهیه لوله و لوازم و نصب 2000 فقره انشعاب آب و مرمت آسفالت 12 نیشابور 3400000000 16700000 ریال 1- کارفرما : شرکت آب و فاضلاب نیشابور 2- منبع تامین اعتبار : اعتبارات جاری سرمایه ای سال 1389 3- شرایط مناقصه گر : داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری 4- تاریخ، مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر قراردادها و امور حقوقی شرکت آب و فاضلاب نیشابور به نشانی : نیشابور – شهرک فرهنگیان ابتدای خیابان ولیعصر- ولیعصر 5 و یا با تلفن 6613010-0551 تماس حاصل نمایند. همچنین می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets . mporj. irاسناد ارزیابی را دریافت نمایند. و ظرف مدت 14 روز نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دبیرخانه شرکت اقدام نمائید . 5- سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید. بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب نیشابور --------------------------------------------------------------------------------
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ