اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
رويكردهاي تازه براي تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب
با تشكيل اولين” همايش ملي سياست‌هاي اجرائي تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب “كه روز 23 دي ماه در تهران» صورت خواهد گرفت، فرصت‌هاي تازه‌اي براي فعاليت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور معرفي خواهد شد. اين فرصت‌ها پيش از اين وجود نداشت و بخش خصوصي ايران محروم از فعاليت‌ در عرصه آب از يك سو و بخش آب كشور محروم از استعدادهاي مردمي و به كارگيري امكانات مالي گسترده صاحبان سرمايه‌هاي غيردولتي از سوي ديگر عملاً نمي‌توانستند انتظارات و توقعات بي‌حد و حصر خود را از همديگر تأمين كنند، بخش آب در حصار مقررات قانوني كه عملاً هرگونه فعاليت حاكميتي و عامليتي را در اختيار مراجع دولتي قرار مي‌داد، در برابر نيازهاي فزاينده و تقاضاهاي روزافزون منابع آب، امكان سرمايه‌گذاري بيش‌تر از آنچه كه انجام داده است را نداشت و قادر نبودكه هرساله بخش بزرگي از بودجه كشور را برغم تنگناهائي كه در بخش‌هاي عمراني وجود داشت، صرف ساخت و سازها در زيربناها و زيرساختارهاي ضروري بكند.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ