اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
بحران نفوذ فاضلاب به آب شرب شهروندان
آب شرب پايتخت اگرچه به زعم برخي مسؤولان شهري در وضعيت بحران نيست... بحران نفوذ فاضلاب به آب شرب شهروندان آب شرب پايتخت اگرچه به زعم برخي مسؤولان شهري در وضعيت بحران نيست وحتي در مرحله هشدارهم قرارندارد وآب گوارا و پاك به خانه هاي شهروندان تزريق ميشود؛اما كارشناسان با استدلال به خاك رسي-شني تهران ونفوذ فاضلاب هاي خانگي،صنعتي و درماني به آب هاي زيرزميني و با استناد به افزايش نيترات آبهاي زيرزميني كه بخشي از آب شرب را تشكيل ميدهد، معتقدند كه آبهاي زيرزميني به نوارهاي قرمز هشدار نزديك شده است. درهر ثانيه 13مترمكعب آب شرب براي 8ميليون پايتخت نشين از مجاري تصفيه و از لوله هاي فرسوده سيستم آبرساني(كه خود باعث هدر رفتن آب ميشود) ميگذرد ومورد مصارف گوناگون قرار ميگيرد،اين روند در حالي است كه 50 سال پيش براي پايتخت افق 3تا4 ميليون جمعيتي ديده شده بود وسيستم آبرساني ظرفيت پاسخگويي مناسب به جمعيت 8 ميليوني امروز و 12 ميليون نفري سال 1400 تهران را قطعا‌ نخواهدداشت. ازسوي ديگر،سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي روند عمليات جمع آوري وتصفيه فاضلاب كشور را كندتوصيف واظهار ميكند:اجراي كند عمليات جمع آوري وتصفيه فاضلاب كشور به دليل محدوديتهاي مالي، علاوه بروارد آوردن زيانهاي زيست محيطي، دردرازمدت چالش وبحران ملي را درتامين آب شرب سالم در پي خواهدداشت.دراين گزارش درباره ميزان نيترات موجود درچاههاي آب در كشور آمده است:اين ميزان در بسياري از شهرها و روستاهاي كشور فاجعه آميز است،به نحوي كه دربعضي استان ها نظير تهران، خوزستان، سيستان بلوچستان، قم، كرمانشاه، مركزي و خراسان رضوي به حدغيرقابل كنترلي رسيده است.سنجش نيترات در بيش از 5 هزار حلقه چاه نشان ميدهد كه تنها 29 درصد از آنها در محدوده استاندارد قراردارد. نيترات يك شاخص است افزايش نيترات در حلقه چاههايي كه آب هاي زير زميني را به آب شرب توزيع ميكند،به گفته داوودمولايي،مديرعامل شركت آب وفاضلاب تهران اگرمورد توجه جدي مسؤولان قرار نگيرد و اعتبارات افزايش نيابد،ميتواند سلامت 3ميليون شهروند تهراني ساكن درجنوب، جنوب غرب و جنوب شرق تهران را در معرض تهديدي جدي قراردهد. اگرچه اواشاره ميكند كه درحال حاضركيفيت وسلامت آب شرب ازسوي 3دانشگاه لوم پزشكيبه صورت مداوم بررسي ميشود و چاههاي داراي نيترات بالا نيز از رده مصرف خارج شده اند،اما تاكيدميكند؛اگر تمهيدات جدي به منظور پيشگيري از بحران در سالهاي آينده انديشيده نشود،قطعا سلامت شهروندان مورد تهديد قرار خواهد گرفت. دكتر سعيدي متصدي،عضو كميته محيط زيست شوراي شهر تهران در خصوص چگونگي افزايش نيترات ميگويد:نيترات تنها يك نشانه است ووقتي نيترات در آبهاي زيرزميني افزايش مي يابدو به بالاترازحداستانداردميرسد،نشانگرآن است كه فاضلاب كارگاههاي صنعتي،مراكز درماني وخانگي به آب زيرزميني نفوذ كرده است وآلاينده هاي ديگري درآب وجوددارد. وي ميگويد:ازآنجايي كه نظارتي بر فاضلابهاي تهران نيست وخاك اين شهر به دليل رسي-شني بودن منتقل كننده است؛فاضلاب به آبهاي زيرزميني نفوذميكند واين يعني نفوذ انگلهاو باكتريهاي بيماريزا به آب خام شهركه درمقابل كلرزني مقاوم هستند. وي باتاكيدبر اينكه نبايد شهروندان را نگران كرد،اما در تشريح علمي افزايش نيترات ميگويد:خاك تهران قابليت تصفيه فاضلاب را ندارد،بنابراين فاضلاب بيمارستاني،كارگاههاي صنعتي وخانگي جذب نمي شودو به آبهاي زيرزميني نفوذ ميكند. متصدي بااشاره به اتصال فاضلابهاي مختلف ونفوذ به آبهاي زيرزميني ميگويد:اين مساله نشان ميدهد كه جمع آوري وتصفيه فاضلابها بايدهرچه سريع تردردستوركارقرار گيرد. وي اضافه ميكند:درحال حاضر20تا30درصد آبهاي پشت سدتهران به سيستم آب شرب انتقال مييابد.وي بااشاره به اينكه بايدعزم جدي براي حل مشكل فاضلابهاوجودداشتهباشد،مي افزايد،رشدجمعيت وافزايش ورشدبي رويه ساختمان سازي در پايتخت باعث افزايش مصرف ونياز به تامين آب شرب ميشود و ساماندهي فاضلابها بايددر اولويت باشد،چراكه باسلامت مردم ارتباط مستقيم دارد.وي تاكيد ميكند:درباب مسائلي كه به سلامت مردم مربوط ميشود نبايد به اقتصاد فكر كرد،چرا كه بهداشت مردم به همه چيز ارجح است. آب شرب سالم است! معصومه آباد،عضوشوراي شهرتهران كه نتازگي بازديدي ازمراحل هفتگانه تصفيه آب شرب تهران داشته است،به شهروندان اطمينان ميدهد كه آب آشاميدني تهران نه در مرحله بحران است، نه درمرحله هشدار واز تمام آلاينده هاتصفيه ميشود.وي تاكيد ميكند:هشداراصلي به مسؤولان است كه براي آينده فكر جدي بكنند،چراكه اگرنسبت به وضعيت آب شرب بي تفاوت باشندقطعا نسلهاي آينده باتوجه به شرايط موجو،دچارمشكلات متعدد وبيماريها خواهدشد.وي درخصوص نيترات موجوددرآب شرب تهران ميگويد،درحال حاضردرغذاهاي صنعتي ومواد غذايي كه شامل«نگهدارنده»هستند،ميزاني نيترات وجودداردودر آب شرب نيترات اصلادرحدنگران كننده نيست.وي تاكيدميكند:مادركشوري خشك ونيمه خشك هستيم وآب هميشه يك مساله جدي براي ما بوده وكمبودآب موجب شده است تا ما ازذخايرآبي درشرايط خاص استفاده كنيم،به همين دليل معتدم كه بايدمسؤولان براي تكميل سيستم تصفيه آب و هدايت فاضلاب هرچه سريعتراقدام كنند. مديريت مصرف آب آب شرب مصرفي بايد تحت مديريت مردمي ودولتي قرارگيرد.اين اصلي انكارناپذيراست.متصدي دراين خصوص معتقداست:يكي از راهكارهاي طولاني مدت وتكنولوژيك مديريت مصرف آب وجلوگيري ازآلودگي آن،جمع آوري فاضلابهاوتصفيه آن است.وي بااشاره به اجراي 30ساله طرح جمع آوري فاضلابها ميگويد:اين روندكند راه به جايي نخواهدبردو بايدبا اولويت دادن به سلامت مردم هرچه سريعتر اين اتفاق بيفتدتا آبهاي زيرزميني را ازخطرات مصون كرد.وي راه حل دوم را صرفه جويي درمصرف ميداندوميگويد:اگرمردم ازاتلاف آب مصرفي روزانه جلوگيري كنند قطعا نيازكمتري به استفاده ازآبهاي زيرزميني خواهدبودوآب شرب كماكان سالم مصرف ميشود. معصومه آباد،عضوشوراي شهر تهران نيز درخصوص مديريت مصرف ميگويد،درخصوص مديريت مصرف بيشتر روي صحبت با مردم است.با آنكه كشور ماخشك ونيمه خشك است،اما الگوي مصرف ما نسبت به مصرف جهاني بسياربالاتراست.وي با اشاره به اينكه مصرف جهاني آب براي هرفردسالانه508 مترمكعب است،مي افزايد:متاسفانه دركشورما اين ميزان 1300 مترمكعب مصرف است كه نشان ميدهد مردم درمصرف مديريت نمي كنند.وي معتقداست:شستشوي وسايل شخصي، استحمام و...موجب اتلاف آب شرب ومشكلات حاشيه اي مي شود.خانم آباد درپاسخ به اين پرسش كه دركشورهاي توسعه يافته آب شرب وغيرشرب براي مصارف خوراكي وشستشو به خانه هاتوزيع ميشود،ميگويد:اين نكته درستياست وما هنوز نتوانسته ايم كه سيستم صحيح تفكيك آب شرب وغير شرب رااجراكنيم.وي مي افزايد:مساله مهم درمديريت مسائل گوناگون اين است كه مردم ودولت ازهم جدا ميشوند.براي مديريت مصرف آب بايد،هم به نقش مردم درمصرف وهم به نقش دولت درتوليدتوجه همزمان وويژه كرد. شايددرپايان بشود يكبارديگربه گزارش سازمان بازرسي كل كشور بازگشت كه در بررسي عوامل آلودگي ومنابع آب كشور به رهاسازي پسابهاي فاضلاب درمعابر، عدم رعايت حفظ حريم چاههاي آب شرب، ساخت وسازهاي غيرمجاز در حاشيه رودخانه ها،استفاده بي رويه ازسموم وكودهاي شيميايي وانتخاب نامناسب محل تاسيس كارخانه ها ومجتمع هاي صنعتي و فقدان نظارت وكنترل هاي كافي بر تخليه فاضلاب آنها روند آلودگي منابع آب را سرعت بخشيده است.درحالي كه گزارش هاي رسمي حاكي از اين است كه هر روز برآلاينده هاي آب افزوده ميشود،امابرنامه ها براي كاهش آلودگي آب كماكان با روندي كند درحال پيگيري است. منبع:روزنامه جام جم آب سالم چالش آینده انسان افزایش بی رویه جمعیت ،تخریب محیط زیست،بهره برداری بی رویه از منابع و تغییرات اقلیمی باعث شده است تا آب سالم عاملی برای تهدید حیات انسان در آینده باشد.براساس گزارشی که بانک جهانی منتشرکرده است،درحالی که هم اکنون جمع زیادی ازمردم به دلیل دراختیار نداشتن منابع سالم آب شرب دربسیاری ازمناطق جهان وبویژه در آفریقا درخطرقراردارند تاسال2050سرانه آب دردسترس افراد دراین نواحی به نصف مقدار کنونی خواهد رسید. منبع روزنامه جام جم1|2|1387
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ