اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
قانون تثبیت آب بهای زراعی
ماده واحده ـ ازتاريخ تصويب اين قانون آب بهاء دريافتي از كشاورزان وزارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي استراتژيك به شرح زير است. 1ـ متوسط آب بهاء از آب هاي تنظيم شده وشبكه هاي مدرن 3% محصول كاشت شده. 2ـ متوسط آب بهاء از آب هاي تنظيم شده وكانال هاي تلفيقي 2% محصول كاشت شده. 3ـ متوسط آب بهاء از آب هاي تنظيم شده وكانال هاي سنتي 1% محصول كاشت شده. قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهريور يكهزار وسيصد وشصت ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 26/6/1369 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ