اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(نوبت اول)
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان مهلت دريافت اسناد: در ساعت اداری از تاریخ 22/1/89 لغایت 2/2/89 محل دريافت اسناد: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان سمنان امور قراردادها تلفن تماس: 02313320913 -------------------------------------------------------------------------------- عنوان روزنامه: جمهوري اسلامي تاريخ انتشار: 29 / 1 / 1389 شماره صفحه روزنامه: 0 -------------------------------------------------------------------------------- متن آگهی: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان سمنان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود در صورت تمایل پس از انتشار آگهی نوبت اول نسبت به دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان واقع در میدان استاندارد ـ بلوار محراب ـ روبروی مصلی مراجعه نمایند. ردیف عنوان پروژه محل اجراء برآورد اولیه براساس فهرست بهای سال 88 مبلغ تضمین به ریال مدت پیمان رشته پیمانکار بهای اسناد (ریال) 1 احداث خط انتقال مهدیشهر ـ روستای چاشم 1154709916 10000000 3 ماه آب ـ تأسیسات 100000 2 احداث خط پمپاژ مهدیشهر ـ فولاد محله 407867520 6500000 3 ماه آب و تأسیسات 50000 3 اصلاح خط انتقال وشبکه توزیع مهدیشهر ـ رودبارک 623858640 7600000 3 ماه آب و تأسیسات 50000 4 احداث مخزن ذخیره زمینی بتنی شاهرود پشت بسطام 510338609 7000000 3 ماه ابنیه 300000 احداث مخزن ذخیره زمینی بتنی و غیره دامغان مجتمع خاتم 1734804631 11700000 3 ماه ابنیه 400000 زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از تاریخ 22/1/89 لغایت 2/2/89 محل خرید اسنادمناقصه : شرکت آب وفاضلاب روستایی استان سمنان امور قراردادها قیمت اسناد مناقصه : بشرح جدول فوق الذکر واریز به شماره حساب 2521280237 جام بانک ملت شعبه مرکزی سمنان مبلغ تضمین : در صورت نقدی به شماره حساب 2175212926005 سیبا بانک ملی شعبه مرکزی واریز گردد. محل تحویل پیشنهادها : شرکت آب وفاضلاب روستایی استان سمنان ـ دبیرخانه شرکت زمان تحویل : حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 4/2/1389 محل برگزاری مناقصات : شرکت آب وفاضلاب روستایی استان سمنان زمان بازگشایی پاکات : پیشنهادهای واصله رأس ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 5/2/89 بازگشایی و قرائت می گردد ضمناً حضور پیشنهاد دهنده و یا نماینده قانونی پیمانکار در جلسه آزاد است .
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ